Ders İçerikleri

Fakülte İçi Ortak Dersler

GSF101 Temel Sanat Eğitimi I
Öğrencilerin, sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak. Temel sanat ve tasarımı oluşturan öğe ve ilkelerle ilgili teorik bilgileri kavratabilmek ve bu bilgiler doğrultusunda karakalem ile yüzey çalışmalarını uygulama becerisi kazandırabilmek.

 

GSF102 Temel Sanat Eğitimi II
Öğrencilerin, sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak.Öğrencilere, temel sanat ve tasarımı oluşturan öğe ve ilkelerle ilgili teorik bilgileri kavratabilmek ve bu bilgiler doğrultusunda renkli malzemelerle yüzey çalışmalarını uygulama becerisi kazandırabilmek.

 

GSF103 Desen I
Öğrenciler; Sanatsal sezgilerini geliştirir. Sanatsal özgün tavrını ortaya çıkarır. çizgi ile kendini ifade edebilir ve çizginin potansiyel ifade çeşitliliğini algılar. Doğaya karşı sanatsal çıkarım yapabilecek yetileri geliştirir. Doğayı çok boyutlu ve sanatsal komposizyonlara dönüştürme kabiliyetini edinmesi.

 

GSF104 Desen II
öğrenciler; Sanatsal sezgilerini geliştirir. Çizgi ile kendini ifade edebilir ve çizginin potansiyel ifade çeşitliliğini algılar ve uygular. Doğaya karşı sanatsal çıkarım yapabilecek yetileri geliştirir. Doğayı çok boyutlu ve sanatsal komposizyonlara dönüştürme kabiliyetini edinir. Doğayı sanatsal bir değerde özgün bir şekilde algılayıp yorumlayabilir.

 

GSF105 Modelaj I
Üç boyutlu algılama ve biçimleme becerisini kendi plastik biçim dillerini geliştirecek şekilde oluşturmak. Tasarımı oluşturan temel kavramların tasarım ilke ve yöntemleri paralelinde üç boyutlu olarak kavratılması ve bu ilkelerle kili biçimleyebilme yetisinin geliştirerek modelden rölyef çalışması uygulamak. Modelleme malzemelerini, biçimlendirme ve kalıp tekniklerinin öğrenilmesi.

 

GSF106 Modelaj II
Üç boyutlu algılama ve biçimleme becerisini kendi plastik biçim dillerini geliştirecek şekilde oluşturmak. Tasarımı oluşturan temel kavramların tasarım ilke ve yöntemleri paralelinde üç boyutlu olarak kavratılması ve bu ilkelerle kili biçimleyebilme yetisinin geliştirerek modelden üç boyutlu çalışmalar uygulamak. Modelleme malzemelerini, biçimlendirme ve kalıp tekniklerinin öğrenilmesi.

 

GSF107 Çizim Anlatım Teknik I
Teknik resmin genel yöntemi ve kuralları, nesnelerden izometrik ve aksonometrik görünüşlerin çizimi, bir ve iki kaçış noktalı perspektif çizimi, perspektif çiziminde gölge problemleri.

 

GSF108 Çizim Anlatım Teknik II
Farklı malzeme ve çizim yöntemleriyle verilen konuya uygun ifade ve resimleme tekniklerine ilişkin uygulama çalışmaları.

 

GSF109 Bilgisayar Tasarıma Giriş I
Öğrencilere dijital ortamda uygulamalar yapabilmeleri için gerekli ve güncel grafik tasarım yazılımlarının öğretimesi.

 

GSF110 Bilgisayar Tasarıma Giriş II
Öğrencilere dijital ortamda uygulamalar yapabilmeleri için gerekli ve güncel grafik tasarım yazılımlarının öğretimesi.

 

GSF111 Fotoğraf I
Temel sanat dersinde belirlenen konuların uygulama çalışmaları. Öğrencilerin, sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak.

 

GSF112 Fotoğraf II
Teknik ve estetik açıdan fotoğraf deneyim ve kültürünü kazandırmak, fotoğrafın işlevsel özelliklerini kavratarak nitelikli üretimlerde bulunmalarını sağlamak.

 

GSF151 Sanat Tarihi I
Paleolitik dönemde mağaralara yapılan duvar resimlerinden başlayarak Orta çağın sonuna kadar olan dönemde insanoğlunun ortaya koyduğu sanat eserlerinin dönemsel özellikleri ile sosyo-politik yapının ve teknolojinin gelişimi paralelinde incelenmesi dersin hedefidir.

 

GSF152 Sanat Tarihi II
Rönesans sanatının başlangıcından itibaren, Postmodern sanat anlayışına kadar olan dönemde sanatın sosyo politik içerik temelinde irdelenmesi hedeflenir.

 

GSF153 Düşünce Tarihi
Tarihsel süreç içerisinde düşünce yapısının gelişimi, toplum ve düşünce biçimi arasındaki ilişkiler üzerine araştırmalar; önemli akım ve düşünürlerin örneklerle irdelenmesi. Düşünce tarihi ile, sanatsal düşünceyi örneklerle irdeleme.

 

GSF154 Kültür Tarihi
Dünya’daki, Anadolu’daki ve Kıbrıs’taki eski kültürler, kültür ve uygarlık kavramları, farklı üretim ve teknolojik gelişmeler, toplumsal yapıdaki farklılıklar ve bunların tümünün sanat ile ilişkileri anlatılır.

 

GSF203 Desen III
Öğrenciler, Çizgi çeşitlerinin araştırılması ve farklı objelerde uygulanması. Komposizyon araştırmaları ve objelerin mekan ilişkisi. Farklı malzemelerin araştırılarak desen uygulamaları. Farklı malzemeler ile canlı model çizimi ve model mekan ilişkisinin değerlendirilmesi. Objelerin boya ile modle edilmesine yönelik desen çalışmaları edinir ve uygular.

 

GSF204 Desen IV
Çizgi ile hat kaligrafi ve lavi uygulamaları 7. Klasik Desen yöntemlerinin araştırılarak kopyalar üzerinden çalışılması. 8. Farklı desen yöntemlerinin araştırılarak varyasyonlarının araştırılması. 9. Yapılan araştırmaların doğrultusunda özgün yaklaşımların uygulanması 10. Özgün çizim teknikleri ve dosya değerlendirmesi.

 

GSF251 Teknoloji Malzeme
Görsel sanatların farklı alanlarında (resim, seramik, heykel, garfik tasarım ve baskı resim vd.) geçmişten günümüze değişen araç gereçler bilgisi. Aynı alanlarda gelişen ve değişen materyal (malzeme) kullanımı bilgisi. Teknolojik değişimlerin ve ona bağlı oluşan malzeme ile araç gereç değişiminin sanatsal üretimde kullanımının öneminin kavratılması. Ready made sanat ve teknoloji ilişkisinin öneminin kavratılması. Teknolojik değişimin oluşturduğu elektronik cihazların dijital sanatla ilişkilerinin kavratılması.

 

GSF 253 Estetik Sanat Felsefesi
Tarih boyunca geçen süreçte mağara sanatından başlayarak insanın ortaya koyduğu sanat eserleri üzerinden, (değişen sosyopolitik yapılar ve teknolojik ilerlemelerin etkisiyle) sanatta estetik yargının ve felsefenin çağlar boyu gelişimini ve değişimini incelemek dersin temel hedefidir.

 

GSF 262 Sanat Sosyolojisi
Sanat-toplum ilişkisi; sanatın sosyal işlevi ve sosyolojik yapısının incelenmesi hedeflenir. Bu bağlamda tartışılan teorilerin Kıbrıs özelinde toplum- sanat yapısının araştırılmasına yönelik incelemeler ve tespitler yapılması öngörülmektedir.

 

GSF 303 Desen 5
Çizgi çeşitlerinin araştırılması ve farklı objelerde uygulanması. Komposizyon araştırmaları ve objelerin mekan ilişkisi. Farklı malzemelerin araştırılarak desen uygulamaları. Farklı malzemeler ile canlı model çizimi ve model mekan ilişkisinin değerlendirilmesi. Objelerin boya ile modle edilmesine yönelik desen çalışmaları.

 

GSF 304 Desen 6
Çizgi ile hat kaligrafi ve lavi uygulamaları Klasik Desen yöntemlerinin araştırılarak kopyalar üzerinden çalışılması. Farklı desen yöntemlerinin araştırılarak varyasyonlarının araştırılması. Yapılan araştırmaların doğrultusunda özgün yaklaşımların uygulanması Özgün çizim teknikleri ve dosya değerlendirmesi.

GSF 307 Güncel Sanat I
Modernizmi başlatan etmenler, Modernizm Akımları, Dadaizmin özümsenmesi. Çağdaş Sanatın oluşumu.

 

GSF 308 Güncel Sanat II
1960 sonrası sanat akımlarını, etkilerini ve günümüzde yapılan tartışmaları ele alıp incelemek. Modernizm Postmodernizm Karşılaştırılarak görsel sanat eserleri üzerinden tartışılması.

 

GSF 403 7 Desen
Model olarak seçilen canlı ve cansız varlıkların yüzey üzerine karakalem ve farklı malzemelerle nasıl aktarılması gerektiğine ilişkin desen çalışmaları ve yapıt incelemeleri.

 

GSF 404 Desen 8
Model olarak seçilen canlı ve cansız varlıkların yüzey üzerine karakalem ve farklı malzemelerle nasıl aktarılması gerektiğine ilişkin desen çalışmaları ve yapıt incelemeleriyle kazanılan becerilerin uygulamalı resim derslerinde kullanılmasını sağlamak.

 

GSF409 Sanat ve Tasasarım Analizi I
Sanat ve tasarımın tüm dominantları ile birlikte birbiriyle ilişkileri, benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir? Durağan imgeler üzerinden sanat ve tasarım ürünlerinin detaylı incelemesi ve okumalarının yapılması dersin temel hedefidir.

 

GSF 410 Sanat ve Tasasarım Analizi II
Sanat ve tasarımın tüm dominantları ile birlikte birbiriyle ilişkileri, benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir? Hareketli grafikler sanat ve tasarım ürünlerinin detaylı incelemesi ve okumalarının yapılması dersin temel hedefidir.

 

Bölüm Dersleri

PLA 211 Baskı Resim I
Öğrencilerin, yüksek baskı teknikleri ile ilgili temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, baskı teknikleri ile ilgili karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde kullanabilecekleri teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, ışık gölge çalışmalarını açık-orta-kapalı alan biçiminde algılamalarını sağlamak, yüksek baskı teknikleri ile ilgili araç-gereç ve malzemeyi efektif biçimde kullanabilmek. Yüksek baskı tekniklerinin genel plastik sanatlar içindeki yerini kavratabilmek.

 

PLA 212 Baskı Resim II
Öğrencilerin, yüksek baskı teknikleri ile ilgili temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, baskı teknikleri ile ilgili karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde kullanabilecekleri teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, ışık gölge çalışmalarını açık-orta-kapalı alan biçiminde algılamalarını sağlamak, yüksek baskı teknikleri ile ilgili araç-gereç ve malzemeyi efektif biçimde kullanabilmek. Yüksek baskı tekniklerinin genel plastik sanatlar içindeki yerini kavratabilmek.

 

PLA 221 Heykel I
Öğrencilere heykel sanatındaki üç boyutlu anlatım dilini oluşmasını sağlayacak temel öğelerin kavranılması ve yaratılmasına yönelik kil malzemesiyle üç boyutlu formlar çalıştırmak. Konu olarak antik dönem heykeli “Hermes” büstünün kopyasını teknik ve uygulama aşamalarıyla biçimlendirmelerini sağlamak. Aynı zamanda heykel sanatına dair eserler incelenerek genel bir eleştiri yeteneğı oluşturmak amaçlanmaktadır.

 

PLA 222 Heykel II
Öğrencilere heykel sanatındaki üç boyutlu anlatım dilini oluşmasını sağlayacak temel öğelerin kavranılması ve yaratılmasına yönelik kil malzemesiyle üç boyutlu formlar çalıştırmak. Konu olarak antik dönem heykeli Tors’un kopyasını teknik ve uygulama aşamalarıyla biçimlendirmelerini sağlamak. Aynı zamanda heykel sanatına dair eserler incelenerek genel bir eleştiri yeteneğı oluşturmak amaçlanmaktadır.

 

PLA 231 Seramik I

Seramiğe genel bir bakış .Seramiğin tanımı ve dünyada yapılmış örneklerden oluşan sunumla öğrencinin kille çamurla tanışmasını sağlamaktır.Öğrencilerin, sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak.
Teknik ve uygulama çalışmaları ile öğrencileri seramik alanına hazırlamak. Seramiğin sanat yönüne giriş, elle şekillendirme yöntemleri, daha önce yapılmış artistik seramik çalışmaların replikalarının yapılması ve seramikte uygulanan dekorlama yöntemlerinin uygulanması.

 

PLA 232 Seramik II

Öğrenci bu dersin içeriğinde ; ortaya çıkarılacak olan ürünlerin seramiğin ham maddesi olan kil ile soyut bir forma taşınarak, iç mekanlarda sunumunun yapılması ve örneklerle değerlendirilmesini yapmaktadır. Seramiğe genel bir bakış ve değerlendirme yapılması. Seramiğin tanımı ve dünyada yapılmış örneklerle değerlendirme yapılması, Sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemlerinin tanımlanması, Mono Baskı dekor tekniklerini uygulama yöntemlerinin yapılması, Sırlama ve çalışmalarda Kurgu yapılması üç boyutlu çalışmalarda replika yöntemi uygulanarak seçilmiş çalışmaların tamamen benzerinin yapılması verilen proje sunumları ile değerlendirilip uygulamaları yapılmaktadır.

 

PLA 241 Resim I
Teknik ve uygulama çalışmaları ile öğrencileri resim alanına hazırlamak.Boya ve Çeşitlerini tanımlar. Renk Bilgisi ve teorilerini uygular. Natürmort, Doğa ve objeleri resimler.

 

PLA 242 Resim II
Öğrenci bu dersin içeriğinde; Boya ve Çeşitlerini tanımlar. Renk Bilgisi ve teorilerini uygular. Natürmort, Doğadan resimler uygular.

 

PLA 252 Teknoloji Malzeme II
Görsel sanatların farklı alanlarında (resim, seramik, heykel, grafik tasarım ve baskı resim vd.) geçmişten günümüze değişen araç gereçler bilgisi. Aynı alanlarda gelişen ve değişen materyal (malzeme) kullanımı bilgisi. Teknolojik değişimlerin ve ona bağlı oluşan malzeme ile araç gereç değişiminin sanatsal üretimde kullanımının öneminin kavratılması. Ready made sanat ve teknoloji ilişkisinin öneminin kavratılması. Teknolojik değişimin oluşturduğu elektronik cihazların dijital sanatla ilişkilerinin kavratılması.

 

PLA 367 Baski Resim III
Öğrencilerin, yüksek baskı teknikleri ile ilgili temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, bu baskı teknikleri ile ilgili karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde kullanabilecekleri teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, ışık gölge çalışmalarını açık-orta-kapalı alan biçiminde algılamalarını sağlamak, yüksek baskı teknikleri ile ilgili araç-gereç ve malzemeyi efektif biçimde kullanabilmek. Yüksek baskı tekniklerinin genel plastik sanatlar içindeki yerini kavratabilmek.

 

PLA 368 Baski Resim IV
Öğrencilerin, yüksek baskı teknikleri ile ilgili temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, baskı teknikleri ile ilgili karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde kullanabilecekleri teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, ışık gölge çalışmalarını açık-orta-kapalı alan biçiminde algılamalarını sağlamak, yüksek baskı teknikleri ile ilgili araç-gereç ve malzemeyi efektif biçimde kullanabilmek. Yüksek baskı tekniklerinin genel plastik sanatlar içindeki yerini kavratabilmek.

 

PLA 391 Staj I
Öğrencilerin; profesyonel iş hayatını tanımaları, bilgi, birikim, deneyim ve becerilerini geliştirmeye yönelik iş tecrübesi edinmeleri.

 

PLA 392 Staj II
Öğrencilerin; profesyonel iş hayatını tanımaları, bilgi, birikim, deneyim ve becerilerini geliştirmeye yönelik iş tecrübesi edinmeleri.

 

PLA 361 Heykel III
Heykel sanatında üç boyutlu anlatım dilinin oluşmasını sağlayacak temel öğelerin kavranılması ve yaratılmasına yönelik çalışmalar yapılarak, öğrencilerin kendi yaratma yeteneklerini geliştirmeleri ve özgün bir sanat dili oluşturmaları amaçlanmaktadır. Farklı malzemeleri kullanarak (Ağaç, taş, metal v.b.) heykelin temel malzemesi olan kil dışında da deneyimler kazanmaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda heykel sanatına dair eserler incelenerek genel bir eleştiri yeteneğı oluşturmak amaçlanmaktadır.

 

PLA 362 Heykel III
Heykel sanatında üç boyutlu anlatım dilinin oluşmasını sağlayacak temel öğelerin kavranılması ve yaratılmasına yönelik çalışmalar yapılarak, öğrencilerin kendi yaratma yeteneklerini geliştirmeleri ve özgün bir sanat dili oluşturmaları amaçlanmaktadır. Farklı malzemeleri kullanarak (Ağaç, taş, metal v.b.) heykelin temel malzemesi olan kil dışında da deneyimler kazanmaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda heykel sanatına dair eserler incelenerek genel bir eleştiri yeteneğı oluşturmak amaçlanmaktadır.

 

PLA 363 Seramik III
Öğrencilerin; Seramik tekniklerinin genel tanımlaması, her biri ile ilgili araç-gereç ve malzemenin tanıtılması. Seramik yüzey üzerinde dekorlama teknikleri,mono baskı tekniği , yüzey üzerinde kazıma tekniği ve alçı kalıp ile çoğaltma ve teksir kalıp tekniklerinin tanımlamaları. Bu tekniklerinin, günümüz teknolojilerinin ürettiği malzemelerle ve seramik hammaddeleri ile uygulamalarının yapılması. Sırlama ve fırınlama aşamalarının detaylı olarak kullanımının tanımlanması. Üç boyutlu ifade becerilerini geliştirmek.

 

PLA 364 Seramik IV
Seramik yüzey üzerinde dekorlama teknikleri,mono baskı tekniği , yüzey üzerinde kazıma tekniği ve alçı kalıp ile çoğaltma ve teksir kalıp tekniklerinin tanımlamaları. Bu tekniklerinin, günümüz teknolojilerinin ürettiği malzemelerle ve seramik hammaddeleri ile uygulamalarının yapılması. Sırlama ve fırınlama aşamalarının detaylı olarak kullanımının tanımlanması. Üç boyutlu ifade becerilerini geliştirmek.

 

PLA 365 Resim III
Öğrencileri, teknik ve uygulama çalışmaları ile resim alanına hazırlamak. Canlı modelden, nesne ve varlıklardan boya ile etüdler, düzenleme çalışmaları; hayali konular üzerinde araştırma ve düzenleme çalışmaları. Sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak.

 

PLA 366 Resim IV
Öğrencileri, teknik ve uygulama çalışmaları ile resim alanına hazırlamak. Canlı modelden, nesne ve varlıklardan boya ile etüdler, düzenleme çalışmaları; hayali konular üzerinde araştırma ve düzenleme çalışmaları. Sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak.

 

PLA 467 Baskı Resim V
Öğrencilerin, çukur baskı teknikleri ile ilgili temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, bu baskı tekniği ile ilgili karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde kullanabilecekleri teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, ışık gölge çalışmalarını açık-orta-kapalı alan biçiminde algılamalarını sağlamak, çukur baskı tekniği ile ilgili araç-gereç ve malzemeyi efektif biçimde kullanabilmek. Çukur baskı tekniğinin plastik sanatların geneli içindeki yerini kavratabilmek.

 

PLA 468 Baskı Resim VI

Öğrencilerin, yüksek baskı teknikleri ile ilgili temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, baskı teknikleri ile ilgili karşılaşabilecekleri sorunların çözümünde kullanabilecekleri teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, ışık gölge çalışmalarını açık-orta-kapalı alan biçiminde algılamalarını sağlamak, yüksek baskı teknikleri ile ilgili araç-gereç ve malzemeyi efektif biçimde kullanabilmek. Yüksek baskı tekniklerinin genel plastik sanatlar içindeki yerini kavratabilmek.

 

PLA 405 Proje Heykel
Öğrencilerin disiplinler arası ortak çalışma becerilerin geliştirerek, seçtikleri alanla ilgili projeler üreterek özgün sanat ve tasarım çözümlerine ulaşmalarını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek.

 

PLA 405 Proje Resim
Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçtikleri mezuniyet konuları çerçevesinde projeler üreterek özgün sanat ve tasarım çözümlerine ulaşmalarını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek.

 

PLA 405 Proje Seramik

Öğrencilerin ;seramik tekniklerinin genel tanımlaması ,seramiğin hammaddesi olan kilin farklı teknikler ve araç gereçlerle kullanabilmesi .Seramiğin sanatsal bir obje olarak ve estetik bir tasarım ögesi olarak mekan içerisindeki yerinin vurgulanması ve kullanımı .Eğitim süreci içerisinde kişiye, yaratıcı gücünü açığa çıkarması , sezgilerini geliştirmesi , araştırma , bulma, uygulama, denetleme ve sonuçlandırma süreçlerini içeren bilimsel metodlar çevresinde düşünmesini kazandırılması. Bu doğrultuda yapacağı son sınıf proje enstelasyon çalışmları ile mezuniyet projelerinin oluşturulması.

 

PLA 406 Proje Heykel
Öğrencilerin disiplinler arası ortak çalışma becerilerin geliştirerek, seçtikleri alanla ilgili projeler üreterek özgün sanat ve tasarım çözümlerine ulaşmalarını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek.

 

PLA 406 Proje Resim
Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçtikleri mezuniyet konuları çerçevesinde projeler üreterek özgün sanat ve tasarım çözümlerine ulaşmalarını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek.

 

PLA 406 Proje Seramik
Süreklilik getiren bu dersin kapsamında öğrenci oluşturduğu projelerinde detaylı çözümleme yapabilme, seramik deslerinde dört yıl boyunca öğrenmiş olduğu bütün teknikleri bu ders kapsamında uygulayabilme, seramiğin bütün ham maddeleri tanıma ve tekniklerini kullanabilme yetisi kazanmaktadır. Öğrencinin bilimsel araştırma ve yöntemlerle kazandığı bu yetenekleri sanat ve endüstri alanında nesne ve mekan ilişkisini de göz önünde bulundurarak uygulayabilmesi, yapılan araştırma ve projelerin üzerinde somuttan soyuta kadar ki dönüşüm aşamalarını izlemeleri sağlanmaktadır. Seramik malzeme ile doğada bulunan atık nesneleri de proje uygulamaları içerisine katabilme ve yorumlayabilme ve son sınıf proje derslerisi olması nedeni ile mezuniyet projelerini oluşturması beklenmektedir.

 

PLA 461 Heykel V
Öğrencilerin, heykel sanatına dair tüm bilgi ve becerilerini kullanarak kendilerine oluşturdukları anlatım dilleriyle, özgün eserler üretmelerini sağlamak. Heykel sanatının geleneksel eğilimleri yanında çağdaş üretimlerinide takip ederek güzümüz güncel sanat eğilimleri yorumlayarak çalışmalar üretmek.

 

PLA 461 Heykel VI
Öğrencilerin, heykel sanatına dair tüm bilgi ve becerilerini kullanarak kendilerine oluşturdukları anlatım dilleriyle, özgün eserler üretmelerini sağlamak. Heykel sanatının geleneksel eğilimleri yanında çağdaş üretimlerinide takip ederek güzümüz güncel sanat eğilimleri yorumlayarak çalışmalar üretmek.

 

PLA 463 Seramik V
Seramik yüzey üzerinde dekorlama teknikleri,mono baskı tekniği , yüzey üzerinde
kazıma tekniği ,çömlekçi tornası ile çekilen seramik çalışmaların kullanılması.

Alçı kalıp ile çoğaltma ve teksir kalıp tekniklerinin tanımlamaları ve bu tekniklerin her birini oluşturdukları çalışmalar üzerine harmanlama. Bu tekniklerinin, günümüz teknolojilerinin ürettiği malzemelerle ve seramik hammaddeleri ile uygulamalarının yapılması.Sırlama ve fırınlama aşamalarının detaylı olarak kullanımının tanımlanması.Fırınlama tekniklerinden Raku fırın denemeleri ve işlerin pişirilmesi. Üç boyutlu ifade becerilerini geliştirmek. Öğretim yöntemi olarak , araştırma, gözlem ve örnek olay yöntemleri kullanılarak uygulamalı eğitim yapılmaktadır.

 

PLA 464 Seramik VI
Öğrenci bu dersin içeriğinde ; ortaya çıkarılacak olan ürünlerin seramiğin ham maddesi olan kil ile soyut bir forma taşınarak, iç mekanlarda sunumunun yapılması ve örneklerle değerlendirilmesini yapmaktadır. Öğrenci bu dersin içeriğinde ortaya çıkarılacak olan araştırmaların seramiğin tüm genel teknik ,malzeme bilgisi,sırlama ,pişirim ,ham maddesi kil olan dersin işleyişini bu araştırmalarla paralel yürüterek derinlemesine anlatmaktır.Seramiğin hem endüstriyel anlamda hem de Soyut bir forma nasıl taşındığı ile ilgili video,Tez araştırmaları ,makale destekli linklerle konu sunumları ve buna bağlı olarak verilen kaynak bilgiler doğrultusunda öğrencinin kendi araştırmasını yaparak ,Seramiği verilen konular doğrultusunda tüm detayları ile inceleyerek her hafta sonunda kapsamlı bir sunum yapması beklenmektedir. Bununla birlikte yapılması istenilen sunumlar görsel kaynaklar ve farklı yazılı kaynaklarla desteklenmesi istenmektedir.Bu araştırmalara ek olarak da öğrenciye verilen projeler doğrultusunda seramik uygulamaları yapması beklenmektedir.

 

PLA 465 Resim V
Öğrencilerin geleneksel resmin gereklerini tamamladıktan sonra güncel sanat dair üçüncü sınıfta aldıkları teorik bilgilerin de ışığında yeni deneyimlere yönlendirerek çağdaş sanat tavrında kendilerine özgü sanat eserleri üretmelerini sağlamak.

 

PLA 466 Resim VI
Öğrencilerin geleneksel resmin gereklerini tamamladıktan sonra güncel sanat dair üçüncü sınıfta aldıkları teorik bilgilerin de ışığında yeni deneyimlere yönlendirerek çağdaş sanat tavrında kendilerine özgü sanat eserleri üretmelerini sağlamak. Ayrıca mezuniyet sergileri için bireysel olarak mini bir sergi hazırlayabilmenin gereklerini deneyimleyerek(sergi gözlem ve incelem,araştyırmavb.) öğrenmelerini ve pratik uygulamayı oluşturmak.