Ders İçerikleri

Fakülte İçi Ortak Dersler

GSF101 Temel Sanat Eğitimi I
Öğrencilerin, sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak. Temel sanat ve tasarımı oluşturan öğe ve ilkelerle ilgili teorik bilgileri kavratabilmek ve bu bilgiler doğrultusunda karakalem ile yüzey çalışmalarını uygulama becerisi kazandırabilmek.

 

GSF102 Temel Sanat Eğitimi II
Öğrencilerin, sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak.Öğrencilere, temel sanat ve tasarımı oluşturan öğe ve ilkelerle ilgili teorik bilgileri kavratabilmek ve bu bilgiler doğrultusunda renkli malzemelerle yüzey çalışmalarını uygulama becerisi kazandırabilmek.

 

GSF103 Desen I
Öğrenciler; Sanatsal sezgilerini geliştirir. Sanatsal özgün tavrını ortaya çıkarır. çizgi ile kendini ifade edebilir ve çizginin potansiyel ifade çeşitliliğini algılar. Doğaya karşı sanatsal çıkarım yapabilecek yetileri geliştirir. Doğayı çok boyutlu ve sanatsal komposizyonlara dönüştürme kabiliyetini edinmesi.

 

GSF104 Desen II
öğrenciler; Sanatsal sezgilerini geliştirir. Çizgi ile kendini ifade edebilir ve çizginin potansiyel ifade çeşitliliğini algılar ve uygular. Doğaya karşı sanatsal çıkarım yapabilecek yetileri geliştirir. Doğayı çok boyutlu ve sanatsal komposizyonlara dönüştürme kabiliyetini edinir. Doğayı sanatsal bir değerde özgün bir şekilde algılayıp yorumlayabilir.

 

GSF105 Modelaj I
Üç boyutlu algılama ve biçimleme becerisini kendi plastik biçim dillerini geliştirecek şekilde oluşturmak. Tasarımı oluşturan temel kavramların tasarım ilke ve yöntemleri paralelinde üç boyutlu olarak kavratılması ve bu ilkelerle kili biçimleyebilme yetisinin geliştirerek modelden rölyef çalışması uygulamak. Modelleme malzemelerini, biçimlendirme ve kalıp tekniklerinin öğrenilmesi.

 

GSF106 Modelaj II
Üç boyutlu algılama ve biçimleme becerisini kendi plastik biçim dillerini geliştirecek şekilde oluşturmak. Tasarımı oluşturan temel kavramların tasarım ilke ve yöntemleri paralelinde üç boyutlu olarak kavratılması ve bu ilkelerle kili biçimleyebilme yetisinin geliştirerek modelden üç boyutlu çalışmalar uygulamak. Modelleme malzemelerini, biçimlendirme ve kalıp tekniklerinin öğrenilmesi.

 

GSF107 Çizim Anlatım Teknik I
Teknik resmin genel yöntemi ve kuralları, nesnelerden izometrik ve aksonometrik görünüşlerin çizimi, bir ve iki kaçış noktalı perspektif çizimi, perspektif çiziminde gölge problemleri.

 

GSF108 Çizim Anlatım Teknik II
Farklı malzeme ve çizim yöntemleriyle verilen konuya uygun ifade ve resimleme tekniklerine ilişkin uygulama çalışmaları.

 

GSF109 Bilgisayar Tasarıma Giriş I
Öğrencilere dijital ortamda uygulamalar yapabilmeleri için gerekli ve güncel grafik tasarım yazılımlarının öğretimesi.

 

GSF110 Bilgisayar Tasarıma Giriş II
Öğrencilere dijital ortamda uygulamalar yapabilmeleri için gerekli ve güncel grafik tasarım yazılımlarının öğretimesi.

 

GSF111 Fotoğraf I
Temel sanat dersinde belirlenen konuların uygulama çalışmaları. Öğrencilerin, sanat ve tasarıma ilişkin temel biçimlendirme problemleri ile karşılaşmalarını, sorunun çözümünde kullanabileceği teknik ve yöntemleri kavramalarını sağlamak, çevreye ve nesneye sanat gözü ile nasıl bakması gerektiğinin farkına vardırmak.

 

GSF112 Fotoğraf II
Teknik ve estetik açıdan fotoğraf deneyim ve kültürünü kazandırmak, fotoğrafın işlevsel özelliklerini kavratarak nitelikli üretimlerde bulunmalarını sağlamak.

 

GSF151 Sanat Tarihi I
Paleolitik dönemde mağaralara yapılan duvar resimlerinden başlayarak Orta çağın sonuna kadar olan dönemde insanoğlunun ortaya koyduğu sanat eserlerinin dönemsel özellikleri ile sosyo-politik yapının ve teknolojinin gelişimi paralelinde incelenmesi dersin hedefidir.

 

GSF152 Sanat Tarihi II
Rönesans sanatının başlangıcından itibaren, Postmodern sanat anlayışına kadar olan dönemde sanatın sosyo politik içerik temelinde irdelenmesi hedeflenir.

 

GSF153 Düşünce Tarihi
Tarihsel süreç içerisinde düşünce yapısının gelişimi, toplum ve düşünce biçimi arasındaki ilişkiler üzerine araştırmalar; önemli akım ve düşünürlerin örneklerle irdelenmesi. Düşünce tarihi ile, sanatsal düşünceyi örneklerle irdeleme.

 

GSF154 Kültür Tarihi
Dünya’daki, Anadolu’daki ve Kıbrıs’taki eski kültürler, kültür ve uygarlık kavramları, farklı üretim ve teknolojik gelişmeler, toplumsal yapıdaki farklılıklar ve bunların tümünün sanat ile ilişkileri anlatılır.

 

GSF203 Desen III
Öğrenciler, Çizgi çeşitlerinin araştırılması ve farklı objelerde uygulanması. Komposizyon araştırmaları ve objelerin mekan ilişkisi. Farklı malzemelerin araştırılarak desen uygulamaları. Farklı malzemeler ile canlı model çizimi ve model mekan ilişkisinin değerlendirilmesi. Objelerin boya ile modle edilmesine yönelik desen çalışmaları edinir ve uygular.

 

GSF204 Desen IV
Çizgi ile hat kaligrafi ve lavi uygulamaları 7. Klasik Desen yöntemlerinin araştırılarak kopyalar üzerinden çalışılması. 8. Farklı desen yöntemlerinin araştırılarak varyasyonlarının araştırılması. 9. Yapılan araştırmaların doğrultusunda özgün yaklaşımların uygulanması 10. Özgün çizim teknikleri ve dosya değerlendirmesi.

 

GSF251 Teknoloji Malzeme
Görsel sanatların farklı alanlarında (resim, seramik, heykel, garfik tasarım ve baskı resim vd.) geçmişten günümüze değişen araç gereçler bilgisi. Aynı alanlarda gelişen ve değişen materyal (malzeme) kullanımı bilgisi. Teknolojik değişimlerin ve ona bağlı oluşan malzeme ile araç gereç değişiminin sanatsal üretimde kullanımının öneminin kavratılması. Ready made sanat ve teknoloji ilişkisinin öneminin kavratılması. Teknolojik değişimin oluşturduğu elektronik cihazların dijital sanatla ilişkilerinin kavratılması.

 

GSF 253 Estetik Sanat Felsefesi
Tarih boyunca geçen süreçte mağara sanatından başlayarak insanın ortaya koyduğu sanat eserleri üzerinden, (değişen sosyopolitik yapılar ve teknolojik ilerlemelerin etkisiyle) sanatta estetik yargının ve felsefenin çağlar boyu gelişimini ve değişimini incelemek dersin temel hedefidir.

 

GSF 262 Sanat Sosyolojisi
Sanat-toplum ilişkisi; sanatın sosyal işlevi ve sosyolojik yapısının incelenmesi hedeflenir. Bu bağlamda tartışılan teorilerin Kıbrıs özelinde toplum- sanat yapısının araştırılmasına yönelik incelemeler ve tespitler yapılması öngörülmektedir.

 

GSF 303 Desen 5
Çizgi çeşitlerinin araştırılması ve farklı objelerde uygulanması. Komposizyon araştırmaları ve objelerin mekan ilişkisi. Farklı malzemelerin araştırılarak desen uygulamaları. Farklı malzemeler ile canlı model çizimi ve model mekan ilişkisinin değerlendirilmesi. Objelerin boya ile modle edilmesine yönelik desen çalışmaları.

 

GSF 304 Desen 6
Çizgi ile hat kaligrafi ve lavi uygulamaları Klasik Desen yöntemlerinin araştırılarak kopyalar üzerinden çalışılması. Farklı desen yöntemlerinin araştırılarak varyasyonlarının araştırılması. Yapılan araştırmaların doğrultusunda özgün yaklaşımların uygulanması Özgün çizim teknikleri ve dosya değerlendirmesi.

GSF 307 Güncel Sanat I
Modernizmi başlatan etmenler, Modernizm Akımları, Dadaizmin özümsenmesi. Çağdaş Sanatın oluşumu.

 

GSF 308 Güncel Sanat II
1960 sonrası sanat akımlarını, etkilerini ve günümüzde yapılan tartışmaları ele alıp incelemek. Modernizm Postmodernizm Karşılaştırılarak görsel sanat eserleri üzerinden tartışılması.

 

GSF 403 7 Desen
Model olarak seçilen canlı ve cansız varlıkların yüzey üzerine karakalem ve farklı malzemelerle nasıl aktarılması gerektiğine ilişkin desen çalışmaları ve yapıt incelemeleri.

 

GSF 404 Desen 8
Model olarak seçilen canlı ve cansız varlıkların yüzey üzerine karakalem ve farklı malzemelerle nasıl aktarılması gerektiğine ilişkin desen çalışmaları ve yapıt incelemeleriyle kazanılan becerilerin uygulamalı resim derslerinde kullanılmasını sağlamak.

 

GSF409 Sanat ve Tasasarım Analizi I
Sanat ve tasarımın tüm dominantları ile birlikte birbiriyle ilişkileri, benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir? Durağan imgeler üzerinden sanat ve tasarım ürünlerinin detaylı incelemesi ve okumalarının yapılması dersin temel hedefidir.

 

GSF 410 Sanat ve Tasasarım Analizi II
Sanat ve tasarımın tüm dominantları ile birlikte birbiriyle ilişkileri, benzerlikleri ve farklılıkları nelerdir? Hareketli grafikler sanat ve tasarım ürünlerinin detaylı incelemesi ve okumalarının yapılması dersin temel hedefidir.

 

Bölüm Dersleri

GRA205 Fotografik I
Fotoğrafın grafik biçime dönüştürülmesinde uygulanacak yöntem ve tekniklere yönelik proje çalışmaları yapmak, temel tasarım ilkelerinden faydalanarak fotoğraf tabanlı grafiklerin oluşturulması için öğrencinin görsel araştırmaya yönelik imgesel gücünü geliştirmek dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

GRA206 Fotografik II
Fotoğrafın grafik biçime dönüştürülmesinde uygulanacak yöntem ve tekniklere yönelik proje çalışmaları yapmak, temel tasarım ilkelerinden faydalanarak fotoğraf tabanlı grafiklerin oluşturulması için öğrencinin görsel araştırmaya yönelik imgesel gücünü geliştirmek dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

GRA207 Bilgisayar Destekli Tasarım I
Grafik Tasarım alanında kullanılan yazılımlar yardımı ile “tasarım” uygulama becerilerinin geliştirilmesine yönelik projelerin gerçekleştirilmesi.

 

GRA208 Bilgisayar Destekli Tasarım II
Grafik Tasarım alanında kullanılan yazılımlar yardımı ile “tasarım” uygulama becerilerinin geliştirilmesine yönelik projelerin gerçekleştirilmesi

GRA 209 Temel Grafik Eğitimi I
Grafik tasarım disiplinine uygun görsel dilini oluşturabilmesi için tasarımın temel öğeleri nin kullanımı ile birlikte çalışmaların grafik biçime dönüştürülmesi sırasında kullanılacak yöntem, teknik ve yazılımlara yönelik proje çalışmaları üretmek. Öğrencinin içerik ve görsel araştırmaya yönelik yaratıcılığını, özgün üretimini ve imgesel gücünü geliştirmek dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

GRA 210 Temel Grafik Eğitimi II
Temel tasarım öğelerinin kavranmasını sağlamak – görsel duyarlılığın ve algının geliştirilmesi – yaratıcı ve özgün çözüm üretiminin geliştirilmesi-görsel analizi ve hayal gücünün geliştirilmesi – tasarım kavramlarının algılanması, yorumlanması ve biçime dönüştürülerek sonuçlsndırımnası.

 

GRA211 Yazı I
Tarihsel süreç içerisinde yazının ve Latin Abecesinin incelenmesi, buna yönelik geleneksel yöntemlerle özgün kaligrafik uygulamalar yapmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

GRA212 Yazı II
Çağdaş bir grafik tasarım elemanı olarak yazının incelenmesi, sayısal yöntemlerle özgün kaligrafik uygulama çalışmaları yapmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

GRA 252 İletisim Tasarim
İletişim kavramından yaşamda biçimlendirmeye kadar tasarlanan süreçlerin incelenmesi.İletişim ve tasarım arasındaki etkileşimin önemini örnekler ile incelemek

 

GRA305 Reklam Grafiği
Grafik tasarımın reklamcılık alanında kullanımına yönelik proje uygulamaları yapmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

GRA306 Yayın Grafiği
Grafik tasarımın yayıncılık alanında kullanımına yönelik proje uygulamaları yapmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

GRA309 Tipografi I
Tipografinin temel kuralları üzerine farklı teknik ve malzemeler kullanarak deneysel/sanatsal uygulamalar yapmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

GRA310 Tipografi II
Estetik duyarlılıktan vazgeçmeden, sanatsal boyutta, tipografinin yoğun olarak kullanıldığı, bilgisayar destekli işlevsel uygulamalar yapmak dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

GRA 311 Reklam Analizi
Reklam ve reklamcılığın tarihsel süreç içerisinde gelişimi, farklı ortamlar için üretilmiş reklam örneklerinin araştırılması incelenmesi ve analizleri.

 

GRA 312 Semiotik
Semiotik-gösterge kavramları, tanımı, grafik tasarımdaki yeri, işaretlerin oluşumu, iletişim ve işaret alanları, iletişim sistemleri ve işaret türleri.

 

GRA371 Seçmeli Fotografik 1
Öğrenciler bu ders aracılığıyla fotoğraf ve reklam/grafik tasarımın ortak noktalarını öğrenecekler ve reklam tasarımlarını kendi çektikleri ürün fotoğrafları ile kullanabilir duruma geleceklerdir.

 

GRA372 Seçmeli Fotografik II
Öğrenciler bu ders aracılığıyla fotoğraf ve reklam/grafik tasarımın ortak noktalarını öğrenecekler ve reklam tasarımlarını kendi çektikleri ürün fotoğrafları ile kullanabilir duruma geleceklerdir.

 

GRA 373 Seçmeli Animasyon I
Animasyon Filmi; öykü, öykü panosu, karakter tasarımı, ön-yapım çalışmaları ile 2D , stopmotion ve cutout yöntemleri ile kısa canlandırma filmlerinin üretim sürecinin yönetilmesine ve üretimine odaklanılır. Öğrencilere, canlandırmada temel yöntem ve uygulama yöntemleri anlatılarak birçok örnek incelenir. Dönem boyunca bir dakikalık canlandırma film yaratımı final projesi ile, öğrencilerin kendi seçimleri olan bir teknik ile yaratıp geliştirdikleri bir kısa canlandırma yaparak sonuçlandırırlar.

 

GRA 374 Seçmeli Animasyon
Animasyon Filmi; öykü, öykü panosu, karakter tasarımı, ön-yapım çalışmaları ile 2D , stopmotion ve cutout yöntemleri ile kısa canlandırma filmlerinin üretim sürecinin yönetilmesine ve üretimine odaklanılır. Öğrencilere, canlandırmada temel yöntem ve uygulama yöntemleri anlatılarak birçok örnek incelenir. Dönem boyunca bir dakikalık canlandırma film yaratımı final projesi ile, öğrencilerin kendi seçimleri olan bir teknik ile yaratıp geliştirdikleri bir kısa canlandırma yaparak sonuçlandırırlar.

 

GRA 375 Seçmeli İllüstrasyon I
İllüstrasyonun tanımı, tarihçesi, örnekler, kullanıldığı alanlar ve uygulama çalışmaları.

 

GRA 376 Seçmeli İllüstrasyon II
İllüstrasyonun tanımı, tarihçesi, örnekler, kullanıldığı alanlar ve uygulama çalışmaları.

 

GRA377 Seçmeli Baskı Resim I
Baskı resim tekniklerinin genel olarak incelenmesi, yüksek baskı teknikleri ile ilgili araç-gereç ve malzemeyi efektif biçimde kullanılabilmesi, yüksek baskı teknikleri ile ilgili temel biçimlendirme problemlerine karşı çözümlerin araştırılması ve çeşitli uygulama çalışmalarının yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

GRA378 Seçmeli Baskı Resim II
Baskı resim tekniklerinin genel olarak incelenmesi, serigrafi baskı teknikleri ile ilgili araç-gereç ve malzemeyi efektif biçimde kullanılabilmesi, serigrafi teknikleri ile ilgili temel biçimlendirme problemlerine karşı çözümlerin araştırılması ve çeşitli uygulama çalışmalarının yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

GRA391 Staj I
Öğrencilerin; profesyonel iş hayatını tanımaları, bilgi, birikim, deneyim ve becerilerini geliştirmeye yönelik iş tecrübesi edinmeleri için Ajans olarak çalışmalar yapan bir kurumda Staj yapmalarını içermektedir.

 

GRA392 Staj II
Öğrencilerin; profesyonel iş hayatını tanımaları, bilgi, birikim, deneyim ve becerilerini geliştirmeye yönelik iş tecrübesi edinmeleri için Matbaa olarak çalışmalar yapan bir kurumda Staj yapmalarını içermektedir.

 

GRA 407 Proje II
Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçtikleri mezuniyet konuları çerçevesinde projeler üreterek özgün sanat ve tasarım çözümlerine ulaşmalarını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek.

 

GRA 408 Proje II
Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçtikleri mezuniyet konuları çerçevesinde projeler üreterek özgün sanat ve tasarım çözümlerine ulaşmalarını sağlayacak çalışmalar gerçekleştirmek.

 

GRA 411 Seçmeli İnternet ve Arayüz Tasarımı I
Kullanıcı arayüz tasarımı, tipografi, görseller ve renkler gibi tasarım elemanlarını kullanılabilirlik pratiklerine göre düzenlemeyi kapsayan bu ders ile öğrenciler etkin kullanıcı deneyimi için gerekli olan grafik arayüz tasarımını öğrenirler. Bu bağlamda Bilgisayar, cep telefonu gibi farklı cihaz ve uygulamaya ilişkin yaratıcı, yenilikçi, sanatsal arayüz tasarımları oluşturmak ve Arayüz tasarımının bileşenlerini gerektiği gibi kullanarak Etkileşim, kullanırlık, okunurluk, erişilebilirlik gibi unsurları göz önünde bulunduran doğru tasarımlar oluşturmayı hedefler.

 

GRA 412 Seçmeli İnternet ve Arayüz Tasarımı II
Kullanıcı arayüz tasarımı, tipografi, görseller ve renkler gibi tasarım elemanlarını kullanılabilirlik pratiklerine göre düzenlemeyi kapsayan bu ders ile öğrenciler etkin kullanıcı deneyimi için gerekli olan grafik arayüz tasarımını öğrenirler. Bu bağlamda Bilgisayar, cep telefonu gibi farklı cihaz ve uygulamaya ilişkin yaratıcı, yenilikçi, sanatsal arayüz tasarımları oluşturmak ve Arayüz tasarımının bileşenlerini gerektiği gibi kullanarak Etkileşim, kullanırlık, okunurluk, erişilebilirlik gibi unsurları göz önünde bulunduran doğru tasarımlar oluşturmayı hedefler.

 

GRA413 Seçmeli Hareketli Grafik Tasarımı I
Hareket ve zaman kavramları. Hareketli grafik tasarımı oluşturan temel kavramları öğrenme değerlendirme ve uygulamalı bir şekilde pekiştirmeyi amaçlayan bu derste temel tasarım ögelerini ve kurallarını göz önünde bulundurarak video, ses ve grafik kaynaklı form, şekil, tipografi vb. unsurları bir araya getirerek, kompozisyonlar yaratma sürecini içinde barındırır. Derin genel amacı farklı teknik ve disiplileri birbirleri ile harmanlamayı gerektiren Hareketli Grafik Tasarımı kullanarak multi disipliner bir tasarım dili geliştirmek.

 

GRA414 Seçmeli Hareketli Grafik Tasarımı II
Hareket ve zaman kavramları. Hareketli grafik tasarımı oluşturan temel kavramları öğrenme değerlendirme ve uygulamalı bir şekilde pekiştirmeyi amaçlayan bu derste temel tasarım ögelerini ve kurallarını göz önünde bulundurarak video, ses ve grafik kaynaklı form, şekil, tipografi vb. unsurları bir araya getirerek, kompozisyonlar yaratma sürecini içinde barındırır. Derin genel amacı farklı teknik ve disiplileri birbirleri ile harmanlamayı gerektiren Hareketli Grafik Tasarımı kullanarak multi disipliner bir tasarım dili geliştirmek.

 

GRA471 Seçmeli Fotografik III
Öğrenciler bu ders aracılığıyla fotoğraf ve reklam/grafik tasarımın ortak noktalarını öğrenecekler ve reklam tasarımlarını kendi çektikleri ürün fotoğrafları ile fotomanipülasyon yöntemlerini birleştirerek kullanabilir duruma geleceklerdir.

 

GRA472 Seçmeli Fotografik IV
Öğrenciler bu ders aracılığıyla fotoğraf ve reklam/grafik tasarımın ortak noktalarını öğrenecekler ve reklam tasarımlarını kendi çektikleri ürün fotoğrafları ile fotomanipülasyon yöntemlerini birleştirerek kullanabilir duruma geleceklerdir.

 

GRA 473 Secmeli Animasyon III
Temel düzeyden gerekli ileri seviye aşamalarına kadar canlandırma sinemasında 3D tekniklerin yerini ve aşamalarının öğrenciye ulaştırılması deneyimlemesinin sağlanmasıdır.

 

GRA 474 Secmeli Animasyon IV
Temel düzeyden gerekli ileri seviye aşamalarına kadar canlandırma sinemasında 3D tekniklerin yerini ve aşamalarının öğrenciye ulaştırılması deneyimlemesinin sağlanmasıdır.

 

GRA 475 Secmeli illustrasyon III
İllüstrasyonun tanımı, tarihçesi, örnekler, kullanıldığı alanlar ve uygulama çalışmaları.

 

GRA 476 Secmeli İllustrasyon IV
İllüstrasyonun tanımı, tarihçesi, örnekler, kullanıldığı alanlar ve uygulama çalışmaları.

 

GRA477 Seçmeli Baskı Resim III
Baskı resim tekniklerinin genel olarak incelenmesi, yüksek baskı teknikleri ile ilgili araç-gereç ve malzemeyi efektif biçimde kullanılabilmesi, yüksek baskı teknikleri ile ilgili temel biçimlendirme problemlerine karşı çözümlerin araştırılması ve çeşitli uygulama çalışmalarının yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

GRA478 Seçmeli Baskı Resim IV
Baskı resim tekniklerinin genel olarak incelenmesi, serigrafi baskı teknikleri ile ilgili araç-gereç ve malzemeyi efektif biçimde kullanılabilmesi, serigrafi teknikleri ile ilgili temel biçimlendirme problemlerine karşı çözümlerin araştırılması ve çeşitli uygulama çalışmalarının yapılması dersin içeriğini oluşturmaktadır.